Samsun Teknopark

Samsun TEKNOPARK’ a kimler başvurabilir?

Samsun TEKNOPARK’ a başta öncelikli sektörler olmak üzere Ar-Ge ve yazılım projeleri yürüten firmalar başvurabilir.

Samsun TEKNOPARK ‘a başvuru ne şekilde yapılmalıdır?

Samsun TEKNOPARK Yönetici Şirketi olan Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş, Samsun TEKNOPARK’ ta yer almak isteyen firma ve girişimcilerin başvurularını almadan önce bir ön görüşme yapmak suretiyle firma veya girişimcilerin Samsun TEKNOPARK’a gelme talebi ve projeleri hakkında bilgi alır. Bu görüşmelerde online başvurularda dikkat edilmesi gereken hususlar belirtilir, müteakiben Samsun TEKNOPARK Başvuru Formu ekinde istenilen diğer bilgilerle birlikte Samsun TEKNOPARK yönetimine başvuru yapılır.

Samsun TEKNOPARK’ a başvurular ücretli midir?

Samsun TEKNOPARK başvurularında firmalardan başvuru ücreti alınmaktadır.

Başvuruların değerlendirilmesi ve kabulü ne şekilde yapılmaktadır?

Başvurular, firma faaliyet alanında ve Samsun TEKNOPARK içinde gerçekleştirilecek projelerde uzman üç kişilik hakem heyeti tarafından değerlendirilir. Hakemler değerlendirme süresinde başvuru sahibi firma ile yüz yüze görüşme yapar ve gerekli görülürse mevcut ofislerini veya tesislerini ziyaret eder. Hakem görüşleri Samsun TEKNOPARK Yönetim Kurulunca ilgili yasa hükümlerine göre karara bağlanır ve karar yazılı olarak firmalara bildirilir.

Hakem heyeti kimlerden oluşmaktadır?

Hakem heyeti firmanın faaliyet alanında ve özellikle önerilen araştırma ve yazılım geliştirme projeleri konusunda uzman kişilerden oluşur. Hakem heyetinin atanmasında OMÜ öğretim üyelerine öncelik verilir. Firmalara hakem heyeti üyeleri hakkında bilgi verilmez, firmalar heyeti ancak değerlendirme toplantısında öğrenirler.

Başvurular ne kadarlık bir sürede değerlendirilmektedir?

Başvuruların değerlendirilmesi formların tesliminde itibaren en fazla altmış günlük bir süreçtir. Bu süre içinde tüm süreç tamamlanarak TEKNOPARK tarafından firmalara bildirilir

Başvurular kabul edilmezse ne olur?

Başvurusu uygun görülmeyen firmaların bir kez daha başvurmalarını engelleyen herhangi bir sınırlama yoktur.

Ofis alanları için önceden rezervasyon yapılması söz konusu mudur?

Başvuru öncesinde ofis alanları için rezervasyon yapılması söz konusu değildir. Ancak değerlendirme ve kabul süreci tamamlanarak başvurusu kabul edilmiş olan firmalara yer tahsisi yapılır.

Kabul edilen firmalar için yer tahsisi ne şekilde yapılmaktadır?

Firmalara yer tahsisi, projenin Ar-Ge niteliği, sağladığı katma değeri ve üniversite ile işbirliği boyutu gibi kriterlere göre yapılmaktadır. Bunun yanısıra firmanın Samsun TEKNOPARK’ ta gerçekleştireceği projelerin gerçekleştirilmesinde kullanılacak ekipman ve projenin yürütülebilmesi için gerekli koşullar da yer tahsisi sırasında önemlidir.

Tahsis edilen ofislerin özellikleri nelerdir?

Samsun TEKNOPARK’ a kabul edilen firmalara, tüm iletişim, internet ve elektrik altyapıları tamamlanmış faaliyet gösterilmesine hazır ofis alanları tahsis edilir. Firma arzu ettiği takdirde, gerekli izinlerin alınmasından sonra, ayrıldığında teslim aldığı şekilde teslim etmeyi taahhüt ederek ofis alanının kendi kullanımına göre iç tefrişatını yaptırabilir. Yapılacak değişiklikler Samsun TEKNOPARK Yönetici Şirketi’ne proje olarak sunularak onay alınması gerekmektedir.

Tahsis edilen ofislerin maliyetleri ne kadardır?

Samsun TEKNOPARK Ar-Ge ofis alanı kira ücretini başvuran firmaya bildirir. Bölgede ofis alanı kiralayan firma ve girişimcilerin ayrıca işletme giderlerine katılması gerekmektedir. İşletme giderleri ofis alanı iklimlendirmesi (bina koşullarına bağlı olarak), çevre düzenlemesi, ortak alan iklimlendirmesi ve temizliği, bina güvenliği, ortak alan elektrik ve su giderlerini kapsamaktadır. Ofis alanının elektrik ve –varsa- su tüketimi ile telefon ve data gibi diğer hizmetler ise işletme bedeline dahil değildir.

Başvuru sonuçlandıktan sonra hemen bir ofis alanı tahsis edilemezse ne yapılmalıdır?

Başvuru sonuçlandıktan sonra, firmanın talepleri doğrultusunda bir ofis alanı tahsisinin hemen yapılamadığı durumlarda, firmanın talebi yine Samsun TEKNOPARK değerlendirme kriterlerine göre sıralamaya alınır, uygun bir ofis alanı seçeneği olması halinde ilgili firmaya yer tahsisi yapılır. Öncelik sırasında esas alınan kriterler önem sırasına göre projenin Ar-Ge niteliği, proje yürütülürken kullanılan üniversite – sanayi işbirliği, uluslararası işbirlikleri ve Samsun TEKNOPARK firmaları arası işbirlikleridir.

Ne kadarlık bir süre ile kira sözleşmeleri yapılmaktadır?

Firmaların sözleşmeleri başvuru formlarında belirtilen projelerin sürelerine bağlı olarak 1 yıldan 3 yıla kadar yapılmaktadır.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası kapsamında sağlanan vergi avantajları nelerdir?

Bölgede faaliyet göstermesine izin verilen firmalara Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası kapsamında bazı vergi muafiyetleri sağlanmaktadır. (i) Bölgede çalışan Ar-Ge personeli, araştırmacı personel ve yazılım personelinin ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar gelir vergisinden muaftır. (ii) Münhasıran bölgede yürütülen Ar-Ge ve yazılım geliştirme faaliyetlerinden elde edilen gelirler, bölgede 31.12.2023 tarihinde kadar kurumlar vergisinden (gerçek kişilerde gelir vergisinden) muaftır. (iii) bölgede faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri de katma değer vergisinden muaftır.

Vergi muafiyetleri ne şekilde denetlenmektedir?

Bölgede faaliyet gösteren firmaların vergi muafiyetlerine yönelik beyanlarının denetim sorumlusu Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü ve ilgili Vergi Dairesi’dir. Vergi denetimine ilişkin genel hususlar bölgedeki etkinlikler içinde geçerlidir.

Firmaların OMÜ ile işbirliği yapması, öğretim görevlisi ya da öğrencilerle projelerde ortak çalışması zorunlu mudur?

Bölgenin kurulmasının asıl amacının araştırma ve teknoloji geliştirmeye yönelik projelerde üniversite sanayi işbirliğini güçlendirmek olması sebebiyle firmalardan üniversite ile işbirliği yapmaları beklenmektedir. Üniversite sanayi işbirliği, kira sözleşmelerin ön koşulu olarak sisteme entegre edilmiştir.

OMÜ ile işbirliğinden ne anlamamız gerekiyor?

Bu konuda detaylı bilgi almak için üniversite sanayi işbirliği uzmanlarımızla görüşebilirsiniz. Üniversite sanayi işbirliği rehberi size yol gösterecektir.

Öğretim görevlileri ile beraber çalışmayı arzu eden firmalar ne yapmalıdırlar?

Üniversite öğretim görevlileri ile projelerde işbirliği yapmayı arzu eden firmalar, ilgili bölüm başkanlığı ile irtibata geçerek kendi konularında çalışan öğretim üyelerini belirlemelidirler. Öğretim üyeleri ile Samsun TEKNOPARK firmalarının projelerde ortak çalışması ancak üniversite yönetim kurulunun onayının alınmasından sonra mümkün olmaktadır. Üniversitenin onayına sunulmak üzere adresinde yer alan üniversite personel görevlendirilmesi ile ilgili formların doldurulması ve firma ile öğretim üyesi arasında yapılmış sözleşmenin bir kopyasının da eklenerek ilgili bölüm başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. Üniversite onayının gerçekleşmesi sonrasında öğretim üyesinin projede görevlendirilmesi konusunda Samsun TEKNOPARK yönetimi tarafından firmaya bilgi verilmektedir. Tüm bu süreç içerisinde Samsun TEKNOPARK Yönetici Şirketi Üniversite Sanayi Direktörlüğü ihtiyaç duyulan desteği sağlamaktadır; lütfen ilgili uzmanla iletişime geçiniz.

Samsun TEKNOPARK’ ta faaliyete başlamak için şirket merkezini bölgeye taşımak gerekli midir?

Şirketin merkezinin bölgede olması zorunlu değildir. Ancak bölgedeki Ar-Ge ve yazılım ofisinin Türk Ticaret Kanunu’na göre “işyeri” niteliğinde olması gereklidir. Merkezleri Samsun ili sınırlarında olmayan şirketlerin bu koşulu yerine getirmesi için bölge ofislerinin şube olması zorunluluğu vardır.

Samsun TEKNOPARK’ a kabul sonrasında, faaliyete başlamak için yapılması gerekenler nelerdir?

Samsun TEKNOPARK’ a kabul edilmiş firmaların, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası kapsamında faaliyet gösterebilmeleri için kendilerine tahsis edilen ofis alanına taşındıktan itibaren 10 gün içinde Bölge Çalışma İşyeri Sicil Kaydını, SSK İşyeri Sicil Kaydını, yoklama fişinin ve vergi dairesinin mükellefiyetin tesciline ilişkin belgesinin kopyalarını, 4691 sayılı Yasa kapsamında sağlanan muafiyetlerden yararlandırılan personelin bilgilerini (özgeçmişleri, görev tanımları, işe başlama tarihleri, 4691 sayılı yasa kapsamında muafiyetlerden toplam yararlanma süresi, SSK işe giriş bildirgeleri) ve 4691 sayılı Yasa kapsamı dışında kalan personel bilgileri (adı soyadı, işe başlama tarihi, işyerindeki görevi içeren bir yazı ve yazı ekinde o kişiye ait SSK işe giriş bildirgesi) Samsun TEKNOPARK yönetimine teslim edilmelidir.

Samsun TEKNOPARK’ ta faaliyet gösteren firmaların yükümlülükleri nelerdir?

4691 sayılı Yasa kapsamında sağlanan muafiyetlerden yararlandırılan yeni işe başlayan personelin bilgileri (özgeçmişleri, görev tanımları, işe başlama tarihleri, 4691 sayılı yasa kapsamında muafiyetlerden toplam yararlanma süresi, SSK işe giriş bildirgeleri) ve 4691 sayılı Yasa kapsamı dışında kalan yeni işe başlayan personel bilgileri (adı soyadı, işe başlama tarihi, işyerindeki görevi içeren bir yazı ve yazı ekinde o kişiye ait SSK işe giriş bildirgesi) on gün içerisinde bildirilmelidir. Yeni başlayan personel için kart okuma sistemine kayıt yapılmalıdır; bu işlem için lütfen muhasebe@samsunteknopark.com adresine e-posta gönderiniz.

İşten çıkma/çıkarılma veya mevcut personel için görev tanımındaki değişiklikte dahil olmak üzere herhangi bir nedenle personel bilgilerinde olacak değişiklikler yine on gün içinde Samsun TEKNOPARK yönetimine bildirilmelidir. Firmalar tarafından TEKNOPARK biriminde çalışacak 4691 sayılı TGB Yasası kapsamında çalışan Ar-Ge personeline ait bilgilerin ( adı-soyadı, SSK sicil numarası, mesleği, çalıştığı projenin kodu, projedeki görevi, muafiyet kapsamında çalıştığı süreler) yer aldığı Çalışan Personel Bilgi Formları düzenli olarak her ay yönetici şirket Samsun TEKNOPARK yönetimine onaylatılarak Muhtasar Beyanname ekinde Vergi Dairesi’ne verilmelidir. Firmalar TEKNOPARK birimlerinde yürüttükleri faaliyetler konusunda ayrıntılı bilgileri kendilerine tahsis edilecek kullanıcı adı ve şifre bilgileri yolu ile adresinden belirtilen üçer aylık dönemler halinde Faaliyet İzleme Formlarının doldurulması suretiyle bildirilmelidir.

Samsun TEKNOPARK’ ta çalışan personeller için ne gibi sosyal imkanlar bulunmaktadır?

Türkiye’nin örnek kampüslerinden biri olan OMÜ yerleşkesinin tasarım ilkeleri ve yarattığı çevre uyumuna, Samsun TEKNOPARK sınırları içerisinde de özen gösterilmekte, “yaşamsal ve doğal mekanlar” aracılığıyla çalışanlara keyifli bir iş ortamı sunulmaktadır.

Samsun TEKNOPARK’ ta ‘teknoloji’ kadar ‘yaşam ve insan’ kavramları da öncelik taşımakta, sosyal yaşamı geliştirmek için çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmektedir. İş hayatıyla sosyal hayatın bütünlüğüne destek olmak amacıyla yeni yıl partileri, yaza merhaba partileri organize edilmektedir. Samsun TEKNOPARK çalışanları üniversitenin sunduğu pek çok sosyal imkandan yararlanabilmektedirler. Çalışanlar aynı zamanda OMÜ Alışveriş Merkezi Yerleşkesi, konser ve tiyatro salonlarından, restoranlara, spor tesislerine, eğitim kurumlarına, konaklama ve konut alanlarına da kolayca ulaşabilmektedirler.