Kullanıcı Girişi

TGB Kanunu

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu

26.6.2011 tarih ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 02.03.2011 tarihli 6170 sayılı kanun ile yeniden düzenlenmiştir.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu
Kanun No. 4691 / Kabul Tarihi: 02.03.2011

MADDE 1 − 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 3 üncü maddesinin (c),
(g), (j) ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“c) Araştırma ve Geliştirme (AR-GE): Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi
dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için
sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları,”

“g) Yenilik: Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen mevcut pazarlara başarı ile sunulabilecek ya da yeni
pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün ya da mal, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçleri ve
süreçlerin neticelerini,”

“j) Kurucu Heyet: Bölgenin içinde veya bulunduğu ilde yer alan en az bir üniversite veya yüksek teknoloji
enstitüsü ya da kamu AR-GE merkez veya enstitüsü ve diğer kuruluş temsilcilerinden oluşan, Bölge yönetici şirketi
kuruluşuna kadar geçen süreçte ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde Bölgenin kurulması ile ilgili tüm iş ve işlemlerden
sorumlu heyeti,”

“l) Yazılım: Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın çalışmasını ve
kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan komutlar dizisinin veya programların ve bunların
kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin, belli bir sistematik içinde, tasarlama, geliştirme
şeklindeki ürün ve hizmetlerin tümü ile bu ürün ya da mal ve hizmetlerin lisanslama, kiralama ve tüm hakları ile
devretme gibi teslim şekillerinin tümünü,”

4691 Sayılı TGB Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (02.03.2011/6170) 

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6676 sayılı Kanun 16/02/2016

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki 6676 sayılı Kanun'un(Ar-Ge Refotm Paketinin) bakanlık sunumu 02/03/2016